Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/sladmin/public_html/plugins/system/jsecure/jsecure.php on line 19

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/sladmin/public_html/plugins/system/jsecure/jsecure.php on line 40
ประวัติที่ปรึกษา
ชื่อ ดร.ชบ ยอดแก้ว
ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ประวัติการศึกษา คุรุศาสตร์ดุษฏีบัฒฑิตกิตติมศักดิ์  มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
ประวัติการทำงาน
-   อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดน้ำขาวใน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
-   ประธานสภาวัฒนธรรม จังหวัดสงขลา
-   กรรมการนโยบายสังคมแห่งชาติ
ตำแหน่งปัจจุบัน
-   ผู้จัดการสมาคมฟื้ฟูหมู่บ้านชนบทสงขลา
-   ประธานคณะกรรมการอำนวยการ "กองทุนหมุนเวียนชาวบ้านสงขลา
-   กรรมการที่ปรึกษา สมาคมแพทย์แผนไทย จังหวัดสงขลา
-   กรรมการที่ปรึกษา ชมรมหนังตะลุง จังหวัดสงขลา
-   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ "กองทุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
ระดับประถมศึกษา"จังหวัดสงขลา
-   กรรมการที่ปรึกษา "กองทุนหนึ่งเดียว" ของคณะอาจารย์
-   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา)
-   ประธานเครือข่ายองค์การการเงินชุมชนระดับชาติ

ชื่อ นายสมพงษ์  สระกวี
ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ประวัติการศึกษา
-  ศิลปศาสตร์บัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-  รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
ประวัติการทำงาน
-   นายกองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราคำแหง
-   ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ Telecom Journal และหนังสือพิมพ์ Transport Journal
-   ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
-   ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
-   ที่ปรึกษาคณะกรรมธิการวิสามัญศึกษาปัญหาชายแดนภาคใต้สภาผู้แทนราษฎร
-   สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสงขลา
ตำแหน่งปัจจุบัน
-   ประธานคณะกรรมธิการการงบประมาณ วุฒิสภา
ชื่อ ดร.สุนทร ภิรมย์ศาสตร์กุล
ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ประวัติการศึกษา
-  วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต คณะวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
-  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
-  บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจระหว่างประทศ มหาวิทยาลัยอัลตินิโยเดอดาวาว
ประวัติการทำงาน
-   วิศวกรประเมินราคาและวางแผน บริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวี่อินดัสตรี จำกัด
-   ประธานกรรมการบริหาร บริษัทในเครือของเอสพีเอสกรุ๊ป
ตำแหน่งปัจจุบัน
-  รองประธาน มูลนิธิมุสลิมพัฒนาแห่งปัตตานี จังหวัดปัตตานี
-  อาจารย์บัณฑิตพิเศษหลักสูตรคณะ วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตรามคำแห